mgr Tomasz Kuta

Psycholog, pedagog, logopeda

Pan Tomasz Kuta kwalifikacje do pracy terapeutycznej zdobył w ramach kilkunastoletniej edukacji. Jej szeroki obszar tematyczny pozwala mu patrzeć na klienta holistycznie. Ukończył:
Studia magisterskie: 
  • Psychologia (magister psychologii, spec. psychologia kliniczna)
  • Pedagogika (magister pedagogiki, spec. resocjalizacja)
Studia podyplomowe
  • Psychologia zachowań społecznych
  • Logopedia
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
Absolwent w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychoterapii.

Psychologia ukierunkowała go na pracę w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej. Istotnym jest dla niego wsparcie w sytuacjach trudnych czy przełomowych w życiu klienta. Swoje działania koncentruje wokół identyfikacji istoty doświadczanego przez klienta problemu, czynników uruchamiających i podtrzymujących, a także strategiach radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego. Działania obejmują:
• rozwijanie możliwości i mocnych stron
• wspomaganie rozwoju, a także efektywności działania
• wsparcie w trudnościach związanych z życiem zawodowym oraz osobistym
• poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania trudności
• wsparcie w sytuacjach straty czy przeżywanej choroby
• strategie radzenia sobie z własnymi emocjami

Arteterapia zajmuje szczególne miejsce w jego pracy terapeutycznej. Ukończył liczne szkolenia i kursy w zakresie podejścia terapeutycznego wykorzystującego teatr i taniec. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektów przeprowadził terapię przez teatr i taniec dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów oraz osób bezrobotnych. Ponadto, współpracując z różnymi instytucjami, proponując autorskie warsztaty z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Podejmował działania arteterapeutyczne dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Prywatnie, propaguje łączenie tego, co terapeutyczne z tym, co artystyczne. Z tej przyczyny jest twórcą amatorskiego Teatru Szóstego Dnia, a także autorem spektaklu dyplomowego „33 minuty”.

Terapia zajęciowa, obok arteterapii stanowi ważny element jego warsztatu terapeutycznego. Przez 9 lat był terapeutą zajęciowym w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tam prowadził zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników placówki.

Logopedia pozwala mu na pracę z klientem z: zaburzeniami komunikacji w autyzmie; zaburzeniami mowy w niepełnosprawności intelektualnej; zaburzeniami płynności mówienia osób dorosłych, a także emisję głosu. Pedagogika dała doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji.

W pracy z klientem preferuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuje Agression Replacement Training. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „KAJROS”
facebook instagram