Szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, dla rad pedagogicznych, terapeutów, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych oraz studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży
Adresaci szkolenia: Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, nauczycieli sztuki, wykładowców, terapeutów, psychologów i bibliotekarzy. 
Opis szkolenia: Jedną z metod usprawniania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest terapia zajęciowa. Wykorzystując różne metody i techniki sprawdza się w pracy z osobami pełnosprawnymi jak i z dysfunkcją intelektualną, psychiczną czy fizyczną. Polega na organizacji działań arteterapeutycznych i ergoterapeutycznych przy użyciu prostych narzędzi i materiałów. Jest procesem, na który składają się poszczególne elementy: diagnoza terapeutyczna, określenie celów terapii, dobór metod i technik, planowanie, prowadzenie zajęć, monitorowanie. Może być stosowana z powodzeniem przez nauczycieli i psychologów.
Cel warsztatu: Celem warsztatu jest poznanie form, metod i technik terapii zajęciowej, a także ich właściwy wybór. Zajęcia ukierunkowane są na zaznajomienie uczestników z arteterapią plastyczną, muzyczną, teatralną, choreoterapią, biblioterapią, kulturoterapią, rękodziełem i ergoterapią.
Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)
Praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, pracownicy ośrodków wychowawczych, a także terapeutycznych. 
Cel szkolenia: Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie nowych i ciekawych gier oraz zabaw. Poznanie podstawowych technik terapii przez ruch, arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem: choreoterapii, muzykoterapii, a także kreatywnej socjoterapii.
Opis szkolenia: Warsztat wykorzystuje elementy tańca, muzyki, teatru i terapii oraz różne inne formy ekspresji twórczej. Bazuje na ruchu, czyli jednej z ulubionych form pracy uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a jego celem jest poznanie gotowych scenariuszy zajęć. Wypracowane warsztatowo sprawdzone i skuteczne metody oraz techniki usprawnią komunikację werbalną, niewerbalną, procesy poznawcze, a także motorykę. Są doskonałą propozycją zajęć z dziećmi mających formę edukacji przez zabawę.
Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Koszt: 200,00 zł (za osobę)

Krótki program:
 • Powitanie w kręgu.
 • Taneczne wariacje na dobry początek.
 • Emocje malowane.
 • Teatralne szaleństwa i zadumy.
 • Gry i zabawy ruchowe.
 • Muzyczne inspiracje.
Terapia przez ruch
Adresaci szkolenia: Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych. 
Opis szkolenia: Terapia przez ruch to warsztat rozwoju osobistego wykorzystujący elementy tańca, teatru i terapii oraz różne inne formy ekspresji twórczej. Warsztat bazuje na ruchu, czyli jednej z ulubionych form pracy uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a jego celem jest poznanie gotowych scenariuszy zajęć. Wypracowane warsztatowo sprawdzone i skuteczne metody oraz techniki usprawnią komunikację werbalną, niewerbalną oraz procesy poznawcze podczas zajęć z dziećmi mających formę edukacji przez zabawę.
Metoda szkolenia: 
 • elementy metody Dennisona,
 • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • ćwiczenia choreoterapeutyczne,
 • ćwiczenia teatralne i teatroterapeutyczne.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)
Trening relaksacyjny – możliwości zastosowania technik w pracy pedagogiczno-terapeutycznej
Adresaci szkolenia: Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury, studentów. 
Opis szkolenia: Trening pomaga uczestnikom poprawić jakość swojego życia. Rozwijać strategie radzenia sobie ze stresem. Wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym. Zastosować poznane techniki w pracy zawodowej. Osiągnąć w łatwy i przyjemny sposób stan odprężenia. Poprawić efektywność swojej pracyStosowanie technik prowadzi do: poprawy koncentracji i myślenia, łatwiejszego zapamiętywania i uczenia się, lepszego samopoczucia, poprawy jakości snu, redukcji stresu, rozluźnienia mięśni, doświadczenia przyjemności.
Metoda szkolenia: 
 • relaksujące ćwiczenia oddechowe,
 • afirmacje,
 • autohipnoza i autosugestia,
 • relaksacja progresywna,
 • trening autogenny Schultza,
 • wizualizacje,
 • elementy medytacji,
 • pozycje relaksacyjne,
 • muzyka relaksacyjna,
 • elementy choreoterapii i teatroterapii.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)
AFAZJA. Diagnoza i terapia.
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju
Cel warsztatu: Poznanie metod diagnozy afazji, zapoznanie się z terminologią fachową, a także z formami oddziaływań terapeutycznych.
Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnik, zna terminologię fachową dotyczącą afazji. Rozpoznaje afazję, wie jakie są jej przyczyny. Uczestnik zna metody diagnozy, rozumie etapy terapii afazji. Stosuje kroki postępowania terapeutycznego.
Uczestnik otrzyma: zaświadczenie, materiały szkoleniowe: karty diagnozy, zestawy ćwiczeń.
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Koszt: 200,00 zł (za osobę)

Krótki program:
 • Wprowadzenie do afazjologii. Problematyka zjawisk afatycznych.
 • Prawdy i mity o afazji.
 • Jak diagnozować? Diagnoza różnicowa.
 • Charakterystyka afazji wieku dziecięcego. Studium przypadku.
 • Istota terapii.
 • Metody terapii.
 • Dziecko z afazją w systemie edukacji.
Trening Umiejętności Społecznych
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych
Cel szkolenia: Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży.
Korzyści: wzbogacenie warsztatu poznanie zasad pracy z kontraktem, modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup. Poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. Zaznajomienie z  zasadami zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego.
Po zakończeniu szkolenia: Uczestnik zna proces grupowy i role grupowe. Umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne. Prowadzi trening dla różnych grup wiekowych. Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD.
Czas trwania: 2 dni (20 godzin dydaktycznych)
Koszt: 300,00 zł (za osobę)

Harmonogram szkolenia:
Dzień 1:
8.30 – 10.45 Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
10.45 -11.00 przerwa kawowa
11.00 – 13.00 Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
13.30- 14.45 Trening komunikacji interpersonalnej
14.45 – 15.00 przerwa kawowa
15.00- 16.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 1
Dzień 2:
8.30–10.45  Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
10.45–11.00 przerwa kawowa
11.00-13.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
13.00-13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
13.30-14.45 Praca z emocjami
14.45–15.00 przerwa kawowa
15.00-16.00 Praca z konfliktem
16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów
Program szkolenia: Umiejętności komunikacyjne i terapeutyczne. Nawiązanie relacji terapeutycznej w diadzie rodzic/opiekun- terapeuta. Modele i strategie komunikacyjne. Bariery komunikacyjne. Podczas pierwszej sesji szkoleniowej uczestnicy zajęć nabędą wiedzę w zakresie relacji terapeutycznej. Czym jest relacja terapeutyczna? W literaturze przedmiotu, najczęściej definiowana jako związek między terapeutą a klientem ukierunkowany na realizację wspólnych celów terapii. Ma wartość leczniczą, a także warunkuje proces terapii. Stanowi swoisty grunt dla dalszych oddziaływań. Dla logopedów i pedagogów ma fundamentalne znaczenie w realizacji zamierzonych celów terapii. Wywiad, obserwacja, diagnoza dziecka. Objawy niepokojące, bioautyzm. Metody prowadzenia wywiadu, sposoby zbierania informacji. Obserwacja dziecka. Diagnoza kliniczna. Druga sesja szkoleniowa zorientowana jest na poznanie metod prowadzenia wywiadu w oparciu o gotowe schematy postępowania. Uczestnicy zajęć poznają kwestionariusze w oparciu o kryteria diagnostyczne autyzmu, a także zaburzeń integracji sensorycznej. Praca warsztatowa opierać się będzie na rozwoju sensomotorycznym dziecka do 3 r.ż, a także wskazówkach diagnostycznych zgodnie z ICD- 10 i DSM- IV. Uczestnicy poznają również wskazówki praktyczne dotyczące biomedycznych oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole: tworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania, praca rewalidacyjna, praca wychowawcza, metody terapeutyczne, zachowania trudne.
Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Koszt: 200,00 zł (za osobę)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Kompetencje terapeutyczne w pracy nauczyciela – warsztaty” 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Warsztat umiejętności społecznych i interpersonalnych dla pedagogów specjalnych – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 12 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 12 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Choreoterapia w edukacji – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 12 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Psychoprofilaktyka zachowań agresywnych dzieci i młodzieży – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Uczeń z opinią/orzeczeniem w szkole – warsztaty z wykładem 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Logopedia dla nauczycieli – warsztaty z wykładem 
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Indywidualizacja procesu kształcenia poprzez aktywność twórczą- warsztaty z wykładem 
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Teatroterapia w edukacji – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 12 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
Szkolenia Rad Pedagogicznych
„Nauczyciel – terapeuta – warsztaty 
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 
Grupy: 6- 25 osób
Koszt szkolenia: 1000 zł (od grupy)
facebook instagram