Szkolenia nauczycieli i terapeutów

Terapia zajęciowa jako metoda usprawniania rozwoju dzieci i młodzieży

Adresaci szkolenia:
Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, nauczycieli sztuki, wykładowców, terapeutów, psychologów i bibliotekarzy.

Opis szkolenia:
Jedną z metod usprawniania rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest terapia zajęciowa. Wykorzystując różne metody i techniki sprawdza się w pracy z osobami pełnosprawnymi jak i z dysfunkcją intelektualną, psychiczną czy fizyczną. Polega na organizacji działań arteterapeutycznych i ergoterapeutycznych przy użyciu prostych narzędzi i materiałów. Jest procesem, na który składają się poszczególne elementy: diagnoza terapeutyczna, określenie celów terapii, dobór metod i technik, planowanie, prowadzenie zajęć, monitorowanie. Może być stosowana z powodzeniem przez nauczycieli i psychologów.

Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest poznanie form, metod i technik terapii zajęciowej, a także ich właściwy wybór. Zajęcia ukierunkowane są na zaznajomienie uczestników z arteterapią plastyczną, muzyczną, teatralną, choreoterapią, biblioterapią, kulturoterapią, rękodziełem i ergoterapią.

Metoda szkolenia: warsztatowa połączona z wykładem

Czas trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)

Trening umiejętności społecznych

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, asystentów osób
z niepełnosprawnościami, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

Cel szkolenia:

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

Krótki program:

 1. Narzędzia socjoterapeutyczne. Elementy diagnozy umiejętności społecznych i ról grupowych
 2. Zasady komunikacji. Kontrakt
 3. Modele komunikacji
 4. Umiejętności społeczne. Trening
 5. Praca z emocjami
 6. Praca z konfliktem
 7. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening umiejętności społecznych

Czas trwania: 2 dni  (20 godzin dydaktycznych)
Koszt: 300,00 zł

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1:

 • 8.30 – 10.45 Kompetencje terapeuty. Strategie komunikacyjne. Zasoby.
 • 10.45 -11.00 przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 Diagnoza umiejętności społecznych. Narzędzie socjoterapeutyczne
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Trening komunikacji interpersonalnej
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 1

Dzień 2:

 • 8.30 – 10.45  Trening umiejętności społecznych. Sesja 2
 • 10.45 – 11.00 przerwa kawowa
 • 11.00- 13.00 Trening umiejętności społecznych. Sesja 3
 • 13.00- 13.30 przerwa obiadowa (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.30- 14.45 Praca z emocjami
 • 14.45 – 15.00 przerwa kawowa
 • 15.00- 16.00 Praca z konfliktem
 • 16.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Praktyczne warsztaty dla nauczycieli, terapeutów i opiekunów

Program szkolenia:

 1. Umiejętności komunikacyjne i terapeutyczne
  Nawiązanie relacji terapeutycznej w diadzie rodzic/opiekun- terapeuta. Modele i strategie komunikacyjne. Bariery komunikacyjne.
  Podczas pierwszej sesji szkoleniowej uczestnicy zajęć nabędą wiedzę w zakresie relacji terapeutycznej.
  Czym jest relacja terapeutyczna?
  W literaturze przedmiotu, najczęściej definiowana jako związek między terapeutą a klientem ukierunkowany na realizację wspólnych celów terapii. Ma wartość leczniczą, a także warunkuje proces terapii. Stanowi swoisty grunt dla dalszych oddziaływań. Dla logopedów i pedagogów ma fundamentalne znaczenie w realizacji zamierzonych celów terapii.
 2. Wywiad, obserwacja, diagnoza dziecka. Objawy niepokojące, bioautyzm
  Metody prowadzenia wywiadu, sposoby zbierania informacji. Obserwacja dziecka. Diagnoza kliniczna.
  Druga sesja szkoleniowa zorientowana jest na poznanie metod prowadzenia wywiadu w oparciu o gotowe schematy postępowania. Uczestnicy zajęć poznają kwestionariusze w oparciu o kryteria diagnostyczne autyzmu, a także zaburzeń integracji sensorycznej. Praca warsztatowa opierać się będzie na rozwoju sensomotorycznym dziecka do 3 r.ż, a także wskazówkach diagnostycznych zgodnie z ICD- 10 i DSM- IV. Uczestnicy poznają również wskazówki praktyczne dotyczące biomedycznych oddziaływań wobec osób ze spektrum autyzmu.
 3. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole
  a) tworzenia Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania
  b) praca rewalidacyjna
  c) praca wychowawcza
  4.  Metody terapeutyczne
  5. Zachowania trudne

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)
Koszt: 200,00 zł (za osobę)

AFAZJA. Diagnoza i terapia.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju

Cel szkolenia:

Poznanie metod diagnozy afazji, zapoznanie się z terminologią fachową, a także z formami oddziaływań terapeutycznych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zna terminologię fachową dotyczącą afazji
 • Rozpoznaje afazję, wie jakie są jej przyczyny
 • Zna metody diagnozy
 • Rozumie etapy terapii afazji
 • Stosuje kroki postępowania terapeutycznego

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe: karty diagnozy, zestawy ćwiczeń

Krótki program:

 1. Wprowadzenie do afazjologii. Problematyka zjawisk afatycznych.
 2. Prawdy i mity o afazji
 3. Jak diagnozować? Diagnoza różnicowa.
 4. Charakterystyka afazji wieku dziecięcego. Studium przypadku.
 5. Istota terapii
 6. Metody terapii
 7. Dziecko z afazją w systemie edukacji

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)
Koszt: 200,00 zł (za osobę)

Praktyczne warsztaty dla nauczycieli i terapeutów dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, ośrodków wychowawczych, a także terapeutycznych.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie nowych i ciekawych gier oraz zabaw. Poznanie podstawowych technik terapii przez ruch, arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem: choreoterapii, muzykoterapii, teatroterapii, a także kreatywnej socjoterapii.

Opis:

Warsztat wykorzystuje elementy tańca, muzyki, teatru i terapii oraz różne inne formy ekspresji twórczej. Bazuje na ruchu, czyli jednej z ulubionych form pracy uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a jego celem jest poznanie gotowych scenariuszy zajęć. Wypracowane warsztatowo sprawdzone i skuteczne metody oraz techniki usprawnią komunikację werbalną, niewerbalną, procesy poznawcze, a także motorykę. Są doskonałą propozycją zajęć z dziećmi mających formę edukacji przez zabawę.

Program szkolenia:

 1. Powitanie w kręgu
 2. Taneczne wariacje na dobry początek.
 3. Emocje malowane.
 4. Teatralne szaleństwa i zadumy
 5. Gry i zabawy ruchowe.
 6. Muzyczne inspiracje

Czas trwania:

1 dzień  (8  godzin dydaktycznych)
Koszt: 200,00 zł (za osobę)

Terapia przez ruch

Adresaci szkolenia:

Warsztat skierowany jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycieli świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych.

Opis szkolenia:

Terapia przez ruch to warsztat rozwoju osobistego wykorzystujący elementy tańca, teatru i terapii oraz różne inne formy ekspresji twórczej. Warsztat bazuje na ruchu, czyli jednej z ulubionych form pracy uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, a jego celem jest poznanie gotowych scenariuszy zajęć. Wypracowane warsztatowo sprawdzone i skuteczne metody oraz techniki usprawnią komunikację werbalną, niewerbalną oraz procesy poznawcze podczas zajęć z dziećmi mających formę edukacji przez zabawę.

Metoda szkolenia:

 • elementy metody Dennisona,
 • elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • ćwiczenia choreoterapeutyczne,
 • ćwiczenia teatralne i teatroterapeutyczne

Czas trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)

Trening relaksacyjny. Możliwości zastosowania technik w pracy pedagogiczno-terapeutycznej

Najnowsze badania naukowców amerykańskich dowodzą dużej skuteczności stosowania relaksacji. Znawcy tematu podkreślają, iż proces leczenia organizmu jest przyśpieszony wówczas, kiedy mózg znajduje się w określonym stanie (rytmy mózgowe alfa i theta). Kilkanaście minut dziennie poświęconych relaksacji ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Relaksacja wzmacnia system immunologiczny, redukuje psychologiczne i fizjologiczne efekty stresu. Ponadto, poprawia koncentrację, uwagę, myślenie twórcze. Przekazywane w trakcie szkolenia metody stanowią samodzielną metodę pracy nad rozwojem osobistym oraz mogą być wykorzystywane jako dodatkowe ćwiczenia w pracy przez terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów.

Adresaci szkolenia:

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opiekunów, bibliotekarzy, instruktorów domów kultury, studentów

Opis szkolenia:

Warsztat adresowane jest dla osób pragnących:

 • poprawić jakość swojego życia
 • rozwijać strategie radzenia sobie ze stresem
 • wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym
 • zastosować poznane techniki w pracy zawodowej
 • osiągnąć w łatwy i przyjemny sposób stan odprężenie
 • poprawić efektywność swojej pracy

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Stosowanie technik prowadzi do:

 • poprawy koncentracji i myślenia
 • łatwiejszego zapamiętywania i uczenia się
 • lepszego samopoczucia
 • poprawy jakości snu
 • redukcji stresu
 • rozluźnienia mięśni
 • doświadczenia przyjemności

Metoda szkolenia:

 • relaksujące ćwiczenia oddechowe
 • afirmacje
 • autohipnoza i autosugestia
 • relaksacja progresywna
 • trening autogenny Schultza
 • wizualizacje
 • elementy medytacji
 • pozycje relaksacyjne
 • muzyka relaksacyjna
 • elementy choreoterapii i teatroterapii

Czas trwania:
5  godzin dydaktycznych
Koszt: 100,00 zł (za osobę)

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, w roku szkolnym 2018/2019 proponuję następujące szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • Kompetencje terapeutyczne w pracy nauczyciela
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, 6- 25 osób
 • Warsztat umiejętności społecznych i interpersonalnych dla pedagogów specjalnych
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, liczebność grupy: 6- 12 osób
 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, liczebność grupy: 6- 12 osób
 • Choreoterapia w edukacji
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, liczebność grupy: 6- 12 osób
 • Psychoprofilaktyka zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, 6- 25 osób
 • Uczeń z opinią/orzeczeniem w szkole
  warsztaty z wykładem, 5 h dydaktycznych, 6- 25 osób
 • Logopedia dla nauczycieli
  warsztaty z wykładem, 10 h dydaktycznych, 6- 25 osób
 • Indywidualizacja procesu kształcenia poprzez aktywność twórczą
  warsztat z wykładem, 10 h dydaktycznych, 6- 25 osób
 • Teatroterapia w edukacji
  warsztaty, 5 h dydaktycznych, liczebność grupy: 6- 12 osób
 • Nauczyciel – terapeuta
  warsztaty z wykładem, 5 h dydaktycznych, 6- 25 osób

Koszt szkoleń: 1000 zł od grupy